Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg

Ministère de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement Rurale

URL: http://www.ma.public.lu/actualites/communiques/2017/06/06201/index.html

Retour vers la page d'origine

Bei Geleeënheet vun den Feierlechkeete fir Nationalfeierdag huet den Minister Fernand Etgen enger ganzer Partie Bierger ëffentlech Merci gesot a si fir hir Déngschter fir d‘Allgemengheet am Numm vum Grand-Duc Henri ausgezeechent.


IMG_4122

Ee Staat, ee Ministère, eng Verwaltung, ee Berufsstand lieft vu senger Solidaritéit, lieft vum Interesse dat mer uneneen hunn, an der Verantwortung déi mer fireneen iwwerhuelen, esou den Minister deen dat exemplarescht Engagement vu senge Beamten awer och vu villen Eierenamtlechen ervirgehuewen huet.

Dernière mise à jour de cette page le 20-06-2017.
Copyright Ministère de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement Rurale

Retour vers la page d'origine